Na een aantal slechte jaren is de kinderopvang weer groeiende. Op alle fronten wordt verder gewerkt aan kwaliteitsverbetering, o.a. onder invloed van de Wet IKK (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang) die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Ook zien we dat schoolbesturen steeds vaker intensief willen samenwerken met kinderopvangorganisaties of zelfs kiezen voor kinderopvang in eigen beheer.

In de praktijk zien wij veelal drie verschillende samenwerkingsvormen tussen onderwijs en opvang; het makelaarsmodel, de co-productie en kinderopvang in eigen beheer.

Makelaarsmodel
Op basis van het alom bekende makelaarsmodel sluiten scholen een huurcontract met de best passende opvangorganisatie. Dit is de meest toegankelijke en meest vrijblijvende manier van samenwerken, waarbij de school en kinderopvangorganisatie van elkaars kennis en kunde profiteren. Binnen dit model is het ook mogelijk om inhoudelijke afspraken te maken, bijvoorbeeld door een koppeling te maken met een samenwerkingscontract. Feit blijft dat onderwijs en opvang in deze samenwerkingsvorm meer apart van elkaar functioneren. Als nadeel wordt dan ook vaak gezien dat de school weinig invloed heeft op de manier waarop de opvang wordt vormgegeven.

Co-productie
Steeds meer scholen werken aan het realiseren van integrale kindcentra (IKC’s), waarbij samen met de kinderopvang wordt gestreefd naar één voorziening met één aansturing en één pedagogische visie. Hoewel dit wettelijk niet volledig mogelijk is, biedt het co-productiemodel de mogelijkheid om pedagogisch en qua profilering als één naar buiten te treden.

Deze manier van samenwerken zorgt voor duidelijkheid bij de ouders en leerlingen. De school en de kinderopvangorganisatie zijn naar buiten toe één organisatie, dus voor de ouders en leerlingen is er één aanspreekpunt. De kinderopvangorganisatie blijft in de ‘backoffice’ verantwoordelijk voor de kindplaatsing, de administratie en heeft het personeel in dienst. De school profiteert van de kennis en kunde van de kinderopvangorganisatie en de partijen zorgen samen voor één pedagogische visie.

In eigen beheer
Er zijn ook schoolbesturen die kiezen voor de derde optie en kinderopvang in eigen beheer organiseren. Argumenten hiervoor liggen op het vlak van inhoud, huisvesting en financiën. Deze schoolbesturen willen meer grip op kinderopvang, onder andere om de doorgaande leer- en ontwikkellijn beter mogelijk te maken en strategischer met huisvesting om te kunnen gaan. Ook de garantie van instroom van leerlingen is een veel gehoord bijkomend motief.

In het land is hier veel discussie over. Critici geven aan dat kinderopvang een eigen branche is en moet blijven, met specifieke eigen kennis en ervaring. Zij vragen zich hardop af of publiek en privaat geld wel goed gescheiden blijft. Ook noemen zij het risico op oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere kinderopvangorganisaties. Voorstanders daarentegen geven aan dat ‘in eigen beheer’ de doorlopende leerlijn maximaal mogelijk maakt. Zij vinden dat onderwijs in staat is om de integrale rol op zich te nemen en verwachten dat dit de toekomst is.

Belang van kinderen

Op basis van de trajecten die PentaRho begeleid heeft en begeleidt, kunnen we concluderen dat de samenwerking tussen onderwijs en opvang maatwerk is, afhankelijk van de expertise en ontwikkelkracht van de betrokken organisaties. Elke samenwerkingsvorm kan doeltreffend en passend zijn, zolang onderwijs en opvang maar samenwerken in het belang van de kinderen en keuzes maken op basis van inhoudelijke argumenten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op Carolien van de Velden. Haar contactgegevens vindt u rechtsboven op deze pagina.

Expertmeeting

Op woensdag 26 september 2018 organiseert PentaRho de expertmeeting ‘ruimte om te zijn in kinderopvang’. Deze meeting zal onder andere in het teken staan van de hierboven genoemde onderwerpen.

Wilt u zich alvast aanmelden? Dat kan uiteraard. Vult u dan het interesseformulier in of stuur een mailtje naar info@pentarho.nl. Meer informatie volgt in mei/juni.