Het lerarentekort is een uitdaging waar veel schoolbesturen mee te maken hebben. De overheid stelt daarom de komende tijd in totaal 9 miljoen aan subsidie beschikbaar voor een regionale aanpak van het lerarentekort. 

Schoolbesturen (po en vo) kunnen vanaf 15 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019 een aanvraag indienen. De maximale subsidie per regio bedraagt € 250.000,-. Het indienen van een plan van aanpak voor de regio inclusief een begroting is een vereiste. Minimaal een derde van de besturen in de betreffende regio dient deel te nemen aan de aanvraag (po) en/of aan de activiteiten waar de aanvraag betrekking op heeft (vo).

Wat PentaRho voor u kan betekenen

Onze adviseurs hebben als procesbegeleiders in het kader van leerlingendaling in zowel het po als vo in 18 diverse regio’s veel ervaring opgedaan met subsidieaanvragen, het verbinden van meerdere partijen met verschillende belangen, het creëren van draagvlak en het opstellen van en uitvoering geven aan toekomstbestendige plannen.

Wij helpen u dan ook deze keer graag bij de subsidieaanvraag, de procesbegeleiding en de planontwikkeling. Wilt u geheel vrijblijvend meer weten, neem dan contact op met Jildau Bijlsma. Haar contactgegevens vindt u rechtsboven op deze pagina.