Vorig jaar verdwenen ruim 100 brinnummers in Nederland en de verwachting is dat dit aantal in 2016 nog hoger is. De belangrijkste reden: een fusie tussen twee of meer scholen. Dalende leerlingenaantallen is meestal de aanleiding voor schoolbesturen om kritisch te kijken naar het aantal onderwijslocaties in een regio. Er wordt gezocht naar verschillende vormen van samenwerking en in veel gevallen leidt dit tot een fusie van scholen.

In de praktijk blijkt dat een fusieproces tussen twee of meer scholen ingrijpend is. Niet in de laatste plaats omdat er naast de formele zaken veel gevoeligheden en emoties spelen.

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren bij een fusie tussen scholen?

1. Communiceer strategisch
Vraag je bij elk stap die genomen wordt in het proces af, of je alle stakeholders hebt meegenomen. Analyseer voortdurend wat de informatiebehoefte is bij de belanghebbenden. Doe dit in elke fase van het proces.

2. Wees innovatief
Zoek in de initiatieffase naar het allerbeste scenario. Sluit niet al bij voorbaat allerlei mogelijkheden uit, maar kijk goed naar welk scenario en welke vorm van samenwerking daadwerkelijk het beste is.

3. Stel een brede projectgroep samen
Richt een projectgroep op waarin alle geledingen zitting hebben (team, ouders, directie, bestuurders). Zoek mensen die de steun hebben van de achterban en verder kunnen kijken dan hun eigen persoonlijke belang. Maak de groep echter niet te groot.

4. Gebruik een stappenplan
Alle zaken die relevant zijn bij een fusie moeten aan de orde komen, voordat er een definitieve beslissing kan worden genomen. Het gaat dan om de gevolgen voor het personeel, financiën, huisvesting maar vooral ook over onderwijsinhoud. Besturen die een doordacht stappenplan hanteren, weten zeker dat er niets vergeten wordt.

5. Maak daadwerkelijk een nieuwe start
Doe recht aan de verworvenheden van beide scholen. Verzamel de beste elementen en maak daarmee een nieuwe organisatie. Dat voelt vaak voor iedereen het beste.

6. Zoek onafhankelijke ondersteuning
Schakel een extern procesbegeleider in die het fusieproces ondersteunt. Iemand die weet hoe het werkt in het onderwijs en de fusiepartners helpt om te komen tot een duurzame en toekomstgerichte oplossing.

Heeft u vragen over fusies van scholen? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Ronald de Bie via telefoonnummer 06 344 91 535 of stuur een e-mail naar info@pentarho.nl