Privacybeleid & disclaimer

Privacybeleid

PentRho wil ervoor zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Hieronder volgt een korte samenvatting van de gegevens die wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en hoe u dat kunt controleren. Als u meer informatie en bijzonderheden wilt weten, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wij zullen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u zich aanmeldt om gebruik te maken van deze site/onze nieuwsbrief. Hieronder vallen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, en in sommige gevallen uw functie en de naam van het bedrijf/de organisatie waar u werkzaam voor bent.

Wij zullen deze gegevens gebruiken om ons in staat te stellen om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en nieuwsberichten.  Als u deze e-mails liever niet meer ontvangt, dan kunt u zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar info@pentarho.nl of door u uit te schrijven door middel van de knop ‘uitschrijven’ onder elke nieuwsbrief die wij versturen.

Onder de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u verschillende rechten, waaronder het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u hebben en het recht om te verzoeken dergelijke persoonsgegevens te wissen. Uw gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Disclaimer

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website
Op het gebruik van de website van PentaRho zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van PentaRho stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website
Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies voor concrete situaties. De website wordt door PentaRho met continue zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. PentaRho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van PentaRho bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door PentaRho worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van PentaRho. PentaRho geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij PentaRho en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PentaRho niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar de website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van PentaRho slecht verdraagt met de naam en reputatie van PentaRho, haar diensten, producten of de inhoud van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de website van PentaRho en het gebruik daarin is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.