Organisatie - onderwijsfusies

Begeleiding van fusies in het onderwijs
Steeds meer scholen bundelen de krachten, om ook in de toekomst de onderwijskwaliteit te kunnen blijven garanderen. Wanneer twee of meerdere scholen samen gaan, is dat een ingrijpend proces. Behalve met de formaliteiten krijgt u bij een scholenfusie ook te maken met gevoeligheden en emoties. Dit vraagt om de juiste aanpak en goede communicatie. Een onafhankelijk procesbegeleider van PentaRho neemt u veel werk uit handen.

Bij een scholenfusie moet er veel werk verzet worden. Belangrijk is dat een fusie in het onderwijs op basis van gelijkwaardigheid plaatsvindt. Het gaat hierbij om erkenning en waarborging van verworvenheden van beide scholen. Vaak hebben de fusiepartners dan behoefte aan een onafhankelijke derde. Iemand die weet hoe het werkt in het onderwijs en de fusiepartners helpt om te komen tot een duurzame en toekomstgerichte oplossing.

Procesbegeleiding door PentaRho

Een onafhankelijk procesbegeleider van PentaRho:

  • biedt begeleiding op maat bij een fusie in het onderwijs;
  • combineert de zakelijke kennis van fusies met veel gevoel voor de emoties in uw school;
  • kent het onderwijs van binnenuit;
  • helpt u te kiezen voor de meest optimale oplossing;
  • ondersteunt ook bij complexe onderwijsfusies;
  • kent de weg als het gaat om juridische, administratieve en fusietechnische zaken en zoekt naar antwoorden op alle vragen;
  • zorgt dat de verworvenheden van alle fusiepartners worden meegenomen in de nieuwe organisatie;
  • helpt u goed te communiceren met uw team, ouders en alle andere stakeholders.

Onderwijsfusie in vier fases

Hoewel elke fusie in het onderwijs anders verloopt, doorlopen scholen vaak vier fasen. In de initiatieffase ‘snuffelen’ de scholen nog aan elkaar. De besturen of directieleden voeren verkennende gesprekken en er wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen. In de planfase wordt alles, wat nodig is om te weten of af te spreken voordat u een beslissing over de fusie kunt nemen, uitgezocht. Ook worden alle stakeholders (teams, ouders, belangengroepen, MR enzovoort) meegenomen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Aan het eind van deze fase is het plan voor de nieuwe fusieschool op alle onderdelen uitgewerkt en volgt een besluit. In de uitvoeringsfase wordt de juridische fusie een feit. De scholen gaan samen verder. Regelmatig evalueren aan de hand van vooraf afgesproken evaluatiecriteria is essentieel om zo nodig bij te sturen. In alle vier de fasen van een fusie in het onderwijs bepaalt u welke begeleiding u van ons nodig heeft.

Vanaf 1 augustus 2017 is er een nieuwe Regeling fusiecompensatie van kracht. De regeling voorziet in bijzondere bekostiging bij fusie van scholen in het PO. Met deze regeling ontstaat er ruimte om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op! Het is ook mogelijk een workshop te volgen. U gaat concreet aan de slag met uw eigen situatie en de opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw eigen organisatie.