Het ministerie van OCW heeft begin maart de opdracht voor ‘regionale procesbegeleiding leerlingendaling VO’ aan PentaRho gegund. De komende twee jaar gaan wij schoolbesturen in het voortgezet onderwijs ondersteunen bij het tot stand komen van samenwerking.

Aanleiding is de leerlingendaling in een aantal regio’s in Nederland waar het voortbestaan van het onderwijsaanbod wordt bedreigd, met als gevolg dat leerlingen in die regio’s niet meer kunnen kiezen voor een opleiding die bij hen past. Scholen moeten er samen voor zorgen dat er voldoende onderwijsaanbod in een regio is en blijft. Reden voor het ministerie om ‘regionale procesbegeleiding leerlingendaling VO’ in te zetten.

Expertise en ervaring

De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met regionale samenwerkingsvormen en het tot stand laten komen van deze vormen in zowel het VO als het PO. Samenwerking blijkt het antwoord op ontwikkelingen zoals krimp en lerarentekort. Besturen kunnen het niet alleen en wij zijn in staat om een verbindende factor te zijn. Samenwerking is vooral een organisatievraagstuk, maar vraagt vaak ook om kennis van onderwijsinhoud, personeelszaken en huisvesting. Al die kennis van de verschillende disciplines heeft PentaRho in huis.

Geen blauwdruk

Wij werken niet met een blauwdruk voor samenwerking. Wij kijken in elke regio naar de wensen en behoeften. Op basis daarvan maken we een plan van aanpak dat kan rekenen op draagvlak van de besturen. Samenwerking is het antwoord, maar hóe schoolbesturen met elkaar gaan samenwerken onderzoeken we gaandeweg met alle betrokkenen. De mate van complexiteit en problematiek verschilt namelijk enorm per regio en daarom werken wij sterk vraaggericht.

Pool van procesbegeleiders

In elke door het ministerie aangewezen regio starten we met het helder krijgen van de vraag en de problematiek. Vervolgens sluit de juiste procesbegeleider hierbij aan. De rol van de procesbegeleider is ervoor te zorgen dat er samenwerking op gang komt tussen schoolbesturen en gemeenten in een regio. Verder bevordert de procesbegeleider ook het opstellen van een meerjarig plan voor het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod. Minister Arie Slob bood op 5 maart de Tweede Kamer het ‘adviesrapport Aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs’ aan. In het rapport staat advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling. In de begeleidende brief wordt ook al gesproken over de inzet van een team van procesbegeleiders die de regio’s gaan begeleiden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over procesbegeleiding leerlingendaling, neem dan contact op met Fred Ruijling of Marieke Stevering.