geschreven door Ellen van Minnen

Maatschappelijk vastgoed is een belangrijk onderwerp van gesprek in de lokale politiek. Het gaat daarbij vaak om het belang van maatschappelijk vastgoed voor de samenleving en de leefbaarheid, maar ook om de kosten van instandhouding en exploitatie. En daarmee vaak samenhangend; het doel, het nut en de noodzaak.  

Om goed beleid te vormen voor en over dorpshuizen, multifunctionele accommodaties en kulturhusen is het belangrijk inzicht te hebben in de accommodaties. Wat is de staat van het gebouw, hoe staan het beheer en de exploitatie ervoor, hoe kunnen de activiteiten in het gebouw gewaardeerd worden en biedt de accommodatie voldoende functionaliteit voor de beoogde activiteiten?

In mijn vorige blog heb ik gesproken over de (maatschappelijke) waardecreatie van maatschappelijk vastgoed en hoe belangrijk deze is voor het realiseren van sociale doelen. Maar hoe maak je dit meetbaar?

In de gemeente Apeldoorn is het beheer van een groot aantal accommodaties met behulp van een dienstverleningsovereenkomst ondergebracht bij Accres. Beide partijen wilden graag een format ontwikkelen om deze overeenkomst te monitoren. De gemeente wil weten of Accres het juiste doet en Accres wil kunnen aantonen dat ze doen wat er wordt gevraagd en daarnaast nog veel meer. De accommodaties die Accres beheert zijn zeer divers; van sportaccommodaties tot culturele accommodaties en van dorpshuizen tot kinderboerderijen.

In een gezamenlijk project hebben we uiteindelijk drie formats ontwikkeld:

  • Een format voor de marktanalyse waardoor bezetting en financiële resultaten van de accommodaties worden vergeleken met resultaten van soortgelijke accommodaties in de markt.
  • Een format voor de maatschappelijke waardecreatie waarin per accommodatiegroep door de operationele medewerkers van zowel gemeente als Accres wordt bepaald of de gemeentelijke doelstellingen worden behaald.
  • Een format voor technisch beheer en onderhoud van de accommodaties, waardoor wordt gemonitord in hoeverre de accommodaties volgens het opgestelde MJOP en de normen voldoen op het gebied van kwaliteit en onderhoud.

De opdracht van Accres en de gemeente Apeldoorn is een mooi voorbeeld van een project waarin zowel de harde als de zachte kant van de gebouwen belangrijk wordt geacht. Ze willen weten of de panden goed zijn en goed onderhouden worden en of de kosten reëel zijn in relatie tot de markt. Maar ze willen ook weten hoe de gebouwen worden gebruikt en wat het gebruik van de gebouwen oplevert in maatschappelijke zin. Op basis van de eigen gemeentelijke doelstellingen vanuit beleid, het collegewerkprogramma en de Meerjaren Programma Begroting, zijn kritische prestatie indicatoren bepaald (maatwerk). De betrokken operationele medewerkers laten zien welke waarde er is gecreëerd in de accommodaties en hoe deze in relatie staat tot de gemeentelijke doelstellingen en het gemeentelijk beleid. Tevens maken ze inzichtelijk wat de ontwikkelingen zijn en welke mogelijke risico’s er spelen en hoe deze beheerst kunnen worden. Op basis van een analyse van deze gegevens kan op strategisch, tactisch en operationeel niveau de output worden gemonitord en in context worden geplaatst. Door regelmatig terugkerend overleg kunnen, indien nodig, de opdrachten of de werkzaamheden worden aangepast. Op deze manier bied je inzicht en uitzicht voor iedereen: de opdrachtgever, de opdrachtnemer én de gebruiker.

Wilt u geheel vrijblijvend meer weten over PentaRho en onze werkwijze, neem dan contact met mij op. Mijn contactgegevens vindt u rechtsboven op deze pagina.

0 reacties
Laat een reactie achter