Per 1 augustus 2019 moeten VO-scholen 50 uur vrijroosteren om ontwikkeltijd voor leraren te creëren. In de praktijk zien we dat veel scholen hier nog niet aan toe zijn gekomen óf kiezen voor praktische oplossingen. Daadwerkelijk meer ontwikkeltijd vrijmaken vraagt echter om een forse ingreep in de organisatie. Dat dit gevolgen heeft voor het taakbeleid wordt vaak onderschat. 

Het verkleinen van de lestaak van de leraren is een van de maatregelen in de nieuwe cao voor het VO. Het behoort tot het pakket aan maatregelen waarmee de werkdruk voor leraren moet afnemen. Leraren gaan conform de nieuwe cao minder uren lesgeven en krijgen meer tijd om te werken aan kwaliteit en ontwikkeling.

Binnen het uitgangspunt budgettair-neutraal is 50 lesuren minder geen sinecure. Scholen kiezen om die reden soms voor een pragmatische oplossing. Ze verlagen de lestijd van 50 naar 45 minuten of ze voeren een aantal talentdagen voor leerlingen in. De school voldoet dan aan de eis van 720 klokuren lestijd, maar het doel van de maatregel – het aanpassen van de organisatie via de lessentabel – wordt hiermee niet of nauwelijks gerealiseerd.

Onderwijs anders organiseren

Scholen die fundamenteel ontwikkeltijd willen realiseren, zullen hun onderwijsconcept en/of organisatie moeten aanpassen. Dit kan door flexibilisering van het onderwijs, meer maatwerk, minder vaklessen en meer verdieping en begeleiding van leerlingen. Het blijft daarbij belangrijk naar de effecten van taakbeleid te kijken. Veel vormen van taakbeleid kennen namelijk een brede lesdefinitie met een hoge opslag. Bij een aanpassing van de organisatie is het noodzakelijk om parallel hieraan het taakbeleid aan te passen, te versoberen of taken te schrappen. Het taakbeleid dient aan te sluiten bij het gewijzigde onderwijsconcept en/of de organisatie.

Aan de slag met taakbeleid

Wilt u in uw organisatie aan de slag met een structurele aanpak van ontwikkeltijd en taakbeleid? PentaRho heeft de afgelopen jaren al meer dan 25 trajecten taakbeleid in het VO begeleid. Met onze expertise dagen wij uw organisatie uit om los te komen van de bestaande en inflexibele vorm van taakbeleid. Wij sluiten zo maximaal mogelijk aan op uw organisatiestructuren, kiezen voor creatieve werkvormen en realiseren een bottom-up opgebouwd taakbeleid dat veelal op een gedragen meerderheid van 2/3 van de docenten kan rekenen.

Wilt u meer informatie over taakbeleid in het VO? Neem dan contact op met Fred Ruijling, Liza Jansen-Middag of Lizelot Zantboer.