IKC’s: inhoud en vorm gaan hand in hand

Het realiseren van een IKC vraagt niet alleen om visie, maar ook om een financiële en juridische uitwerking. PentaRho bespreekt deze cruciale zakelijke factoren en draagt oplossingsrichtingen aan.

Uiteraard moet het bij een IKC gaan over het zorgdragen voor een doorgaande leer- en ontwikkellijn, een warme overdracht tussen onderwijs en opvang en eenduidige pedagogische uitgangspunten. Echter, zonder dat er financieel en juridisch heldere afspraken zijn gemaakt tussen onderwijs en opvang én de gemeente, is een IKC evengoed gedoemd te mislukken. Een inhoudelijke samenwerking vraagt om een juridisch en financieel onderbouwde aanpak. Inhoud en vorm gaan hand in hand. Het volgende figuur geeft houvast:

Juridische aandachtspunten

Een belangrijke stap in het vormen van een IKC is het vastleggen van de juridische status van de ruimten voor de kinderopvang. Wanneer een kinderopvangorganisatie gebruik maakt van bestaande ruimten binnen een school, kan de ruimte worden gevorderd door de gemeente indien er onderwijsruimte nodig is binnen de gemeente. In geval van nieuwbouw moet ook duidelijk zijn welke ruimten beschikbaar zijn en blijven voor kinderopvang, dit is cruciaal voor de continuïteit van het IKC. Het is daarom belangrijk om in een beginstadium in gesprek te gaan met de gemeente over de juridische status van de ruimte(n) voor de kinderopvang. Iedere gemeente kent een verordening onderwijshuisvesting. Een oplossing is om in deze verordening op te nemen welk gedeelte van een IKC gereserveerd blijft als capaciteit voor kinderopvang.

Financiële aandachtspunten

De belangrijkste vraag op financieel gebied is wie de ruimten voor de kinderopvang binnen een IKC (voor)financiert. Dat kan de kinderopvangorganisatie zelf zijn, het schoolbestuur of de gemeente. Hier zien we een direct verband met het juridisch construct. Als er bijvoorbeeld sprake is van meerdere eigenaren moet er een Vereniging van Eigenaren opgericht worden. Voor een schoolbestuur is het investeringsverbod, zoals opgenomen in de Wet primair onderwijs, bepalend; het maakt het lastig om vanuit het onderwijs te investeren in huisvesting, laat staan huisvesting van kinderopvang. Voor de kinderopvang speelt de afweging of het interessant is om te investeren in een incourant pand. Het huren van ruimten van gemeente of van schoolbestuur ligt meer voor de hand. Hierbij heeft een gemeente rekening te houden met de Wet markt en overheid, welke bepalend is voor de hoogte van de huurprijs.

Procesmatige aandachtspunten

We raden aan om integrale afstemming te plannen tussen gemeente, schoolbesturen en kinderopvang. Binnen de voorgenoemde juridische kaders moet duidelijk worden wat ieders visie is op IKC’s en welke investeringsbereidheid er daardoor is.

Met een gedragen visie en duidelijkheid over de financiële mogelijkheden kunnen onderwijs en opvang zich gezamenlijk volledig richten op de inhoudelijke samenwerking en dat is waar het om moet gaan.

Expertmeeting

PentaRho ondersteunt onderwijs- en kinderopvangorganisaties in de zoektocht naar de mogelijkheden voor een succesvol IKC. In het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we een tweede expertmeeting over dit onderwerp. Wilt u alvast meer informatie of kennismaken met onze adviseurs? Neem dan contact met ons op.